PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten in Coronatijden Berichten in Coronatijden

14 oktober 2020:

Beste mensen,

Na de persconferentie die de minister-president en de minister van volksgezondheid afgelopen dinsdag hielden vraagt u zich wellicht af of de aanscherping van het veiligheidsbeleid consequenties heeft voor het gebruik dat wij van het Trefpunt maken voor de eredienst. Dat is slechts in beperkte mate het geval: wij mogen en kunnen de huidige praktijk voortzetten maar er geldt opnieuw een taboe op zingen. Over het koffiedrinken na de dienst is overleg gevoerd met de gemeente. Dat wordt in het veiligheidsbeleid als onderdeel van onze eredienst beschouwd en kan, mits met inachtneming van de anderhalve meternorm, gelukkig doorgang blijven vinden.

Graag maak ik u voor wanneer u de dienst wilt volgen via het internet nog attent op het volgende: In de website van het Trefpunt wordt de komende week een verandering aangebracht. De link naar de beeldopname van een te houden dienst blijft onveranderd staan in de rubriek Actueel. Maar voor de links naar diensten die al gehouden zijn, komt er een nieuwe rubriek. Zowel de links naar de beeld- als geluidsopnames zullen zijn te vinden in de nieuwe rubriek Kerkdiensten in beeld en geluid. In de week na de zondag waarop de viering plaats vond, houden onze webmaster Eveline Milton en René Dirksen deze rubriek actueel.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot


1 oktober 2020:

Beste mensen,

De opleving van het Corona-virus en de aanpassingen die in het overheidsbeleid voor de volksgezondheid daarvan het gevolg zijn, hebben gevolgen voor de manier waarop ook wij in het Trefpunt ons kerkelijk leven inrichten. De praktijk is dat wat er mag of niet – of juist moet - precies omschreven is in het voor het gebruik van het Trefpunt door de kerkenraad vastgestelde gebruiksplan. Dat gebruiksplan is nu overeenkomstig de jongste aanbevelingen herzien. De kerkenraad wil u hiervan graag op de hoogte brengen.

De veranderingen hebben betrekking op:

  1. Het maximaal aantal mensen dat samen een kerkdienst kan vieren
  2. Het zingen in de eredienst
  3. Het dragen van mondkapjes

Het maximaal aantal mensen dat samen een kerkdienst kan vieren

Van het tot nu toe geldende beleid ging voor onze gemeente op dit gebied nauwelijks enige beperking uit. De capaciteit van onze kerkzaal, zoals deze nu in overeenstemming met de anderhalve-meternorm is ingericht, is toereikend voor 80 – 100 kerkgangers. De praktijk laat zien dat er de afgelopen zondagen zelden meer dan 40 kerkgangers aanwezig zijn.
Voor publieke bijeenkomsten binnenshuis is de norm nu teruggebracht naar 30 bezoekers. Maar voor kerkelijke bijeenkomsten maakt de overheid een uitzondering: daarvoor geldt dat terugbrengen niet. De reden hiervoor is dat hiervoor vanwege de grondwettelijke vrijheid van godsdienst de juridische basis ontbreekt. Met andere woorden: wat wijs is voor andere dan kerkelijke bijeenkomsten, wordt niet voor wijs gehouden bij kerkelijke bijeenkomsten vanwege een juridisch probleem.
Onze kerkenraad heeft besloten van deze door de overheid geboden uitzonderingspositie geen gebruik te maken en voor de zondagse kerkdienst onszelf dezelfde beperking op te leggen als voor ander publieke bijeenkomsten. De nu afgesproken procedure van vooraf melden (telefonisch of per mail) als je van plan bent naar de kerk te komen, wordt niet gewijzigd maar als zich meer dan 30 kerkgangers melden, krijgen de laatsten die dat doen tijdig bericht dat het Trefpunt is “volgeboekt” en dat men de dienst via het internet kan volgen. Wat een zegen dat we iedereen deze voorziening nu door de inzet van enkelen kunnen bieden!
N.B. Wie zonder zich tevoren aan te melden op zondagmorgen ter kerke gaat, loopt dus ook het risico op zo’n boodschap!


Het zingen in de eredienst

Het is droef maar het is niet anders: zingen in de eredienst wordt weer dringend ontraden. Vooral in die regio’s waar het virus het weligst tiert. Dat is bij ons helaas het geval. Daarom moeten we weer terugvallen in het regiem van digitale gemeentezang. Onderzocht wordt of en op welke wijze (binnen de geldende voorschriften) samen met de organist enkele voorzangers aan de dienst kunnen meewerken.


Het dragen van mondkapjes

In de nieuwe RIVM-richtlijn is op dit gebied voor onze situatie nog geen verandering gekomen. Maar in het kamerdebat van gisteren heeft de regering aangekondigd de wens van de Tweede Kamer te zullen volgen en tot een dringende aanbeveling te komen voor het binnenshuis dragen van mondkapjes in voor het publiek toegankelijke ruimten. We kunnen aannemen dat als u deze tekst vandaag of morgen leest, die aanbeveling van kracht is. Daarop vooruitlopend hebben wij een overeenkomstige aanbeveling in het gebruiksplan opgenomen: U wordt verzocht bij uw komst naar het Trefpunt en bij uw vertrek een mondkapje te dragen. Als u eenmaal zit in de kerkzaal mag het af.


Tenslotte

Wij denken dat we, wanneer er niet meer dan 30 kerkgangers zijn, de huidige praktijk van het koffiedrinken na de dienst kunnen voortzetten. Lastige boodschap daarbij voor degenen die met het horen moeite hebben: de anderhalve meternorm is ook hier van kracht.
Graag herinnert de kerkenraad u aan een paar al eerder in het gebruiksplan gestelde basisregels. Het hele plan kunt u vinden op de website.
  • Wil alstublieft van tevoren tijdig uw komst naar de kerk per mail of telefoon aankondigen. Wij moeten precies “de stand bijhouden”.
  • Ga bij binnenkomst niet zelf op zoek naar een plek maar doe dat in overleg met de koster. Corlien heeft daarbij de taak te voorkomen dat mensen langs elkaar heen lopen omdat dat dat niet past binnen de anderhalve meternorm
  • Het overeenkomstige geldt aan het eind van de dienst: verlaat de kerkzaal pas op aanwijzing van de koster
  • En tenslotte een dringend verzoek om uw jas mee te nemen in de kerkzaal. Het achterlaten van jassen bij de buiten-gebruik-gestelde garderobe is niet goed voor uw en onze veiligheid.


Wij hopen dat u zich er niet aan stoort dat dit weer een hele waslijst moest worden. Maar wij hebben de overtuiging dat dit allemaal het belang van onze veiligheid dient. En, nu we het toch over een waslijst hebben: graag ook uw aandacht voor de waslijn voor de Actie Schoenendoos! (Daarvan kunt u op zaterdagochtend tussen 10:00 en 11:30 ook heel makkelijk wat “was” van meenemen….)

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot


2 september 2020:

Beste mensen,

In de afgelopen periode is er veel rekenwerk gedaan. Veiligheidsnormen van de landelijke PKN en het RIVM bieden een kader voor de beoordeling of en hoe lang een gemeente tijdens een kerkdienst zingen mag. De “vertaling” van die normen naar de situatie van het Trefpunt is gisteravond door de kerkenraad vastgesteld en er is besloten om deze in het gebruiksplan voor ons kerkgebouw op te nemen.

De hoofdregel wordt voor ons dat er in een kerkdienst van niet langer dan vijf kwartier (1 kwartier tevoren aanwezig zijn en een dienst van niet langer dan 1 uur) maximaal gedurende tien minuten veilig gezongen kan worden.

Komende zondag willen we voor het eerst deze mogelijkheid gaan gebruiken. Als opmaat voor wat later misschien mogelijk is, beginnen we voorlopig met het zingen in de dienst van het lied na afloop van de preek en het slotlied.

Voor de goede orde: ons rekenwerk is voorgelegd aan een deskundige die betrokken is geweest bij het opstellen van het door de PKN en het RIVM opgesteld protocol voor gemeentezang in coronatijd. Het is correct bevonden.

 

Van deze gelegenheid maak ik gebruik om u te wijzen op een fout die wij helaas maakten in het rooster voor het vieren van het Heilig Avondmaal. Oorspronkelijk zou dat worden gevierd op zondag a.s. (dat stond ook op de website). Maar hierin heeft de kerkenraad verandering gebracht.

In mei heeft de kerkenraad in verband met Coronaproblematiek besloten om tot 1 oktober a.s. het Avondmaal niet te vieren en de daarna de frequentie voorlopig terug te brengen tot éénmaal per kwartaal. Ongelukkigerwijze hebben wij dit besluit niet bekend gemaakt. Over Avondmaalsvieringen op langere termijn zullen de kerkenraad en diaconie nog nader beslissen. Uw mening hierover zullen wij tevoren peilen en in de besluitvorming betrekken. Over dit onderwerp hoort u binnenkort dus meer.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot8 augustus 2020
Beste gemeenteleden,

Graag informeer ik u over hoe het loopt met de kerkdiensten in ons Trefpunt. We hebben nu een paar diensten achter de rug, zowel met alleen kerkgangers van onze eigen gemeente als ook gezamenlijke diensten met de PKN van Heemstede. Aanvankelijk waren we wel een beetje bang dat we bij gezamenlijke diensten tegen onze grenzen (bedoeld is natuurlijk de capaciteit van de kerkgebouwen van Heemstede en van ons in de 1,5 meter-opstelling) aan zouden lopen - maar daar is geen reden voor gebleken. Of het nu de coronatijd of de vakantietijd geweest is, slechts een enkeling uit Bennebroek tref je in de gezamenlijke dienst in Heemstede en omgekeerd is dat niet anders. Ik mag dus vrijuit zeggen: “Kom ga met ons en doe als wij”. Er is in het Trefpunt ruimte genoeg om met inachtneming van alle geldende veiligheidsregels en dus verantwoord ter kerke te gaan. Als u tenminste niet besmet bent met het coronavirus of tekenen daarvan vertoont. Wel graag tevoren aanmelden, per telefoon bij Ype, Corlien of bij ondergetekende, dan wel of - nog makkelijker -  op het mailadres bennebroek.trefpunt@quicknet.nl. (Mocht u op zondagmorgen bedenken dat vergeten te zijn en een “late roeping” ervaren om toch ter kerke te gaan, weet dan dat u van harte welkom bent: we kunnen u altijd op het lijstje bijschrijven.)

Wie de kerkdiensten volgt via het internet (de You-Tube sleutel staat iedere week op de website van de kerk) weet dat we in de dienst in plaats van zelf te zingen, luisteren naar mooie vertolkingen van de liederen uit ons Liedboek of uit het Verzameld Liedboek van Huub Oosterhuis. En ook buiten die beide verzamelingen vinden we soms de prachtigste verzen. Onze organisten hoeven slechts in actie te komen voor en na de dienst en na de overdenking. Over de organisten gesproken, na rijp beraad heeft het CvK besloten geen gebruik meer te maken van de diensten van de heer Max Koning als organist van onze gemeente. In de communicatie tussen de heer Koning en onze gemeente waren te veel tekenen die erop wezen dat er geen goede match is. Het CvK heeft deze pijnlijke stap gezet na consultatie van en met instemming van de kerkenraad. Vanwege het respecteren van de privacy ga ik niet verder in op deze aangelegenheid. Het CvK is intussen druk doende om te voorzien in de hierdoor ontstane vacature. “Druk doende” is voor de mensen in en rond het CvK wel zeer van toepassing: er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan de voltooiing van de eerste fase van de renovatie van de verlichting in de kerkzaal. Bovendien onderzoekt men momenteel in overleg met deskundigen naar de mogelijkheid om de ventilatie in de kerkzaal meer toe te snijden op de behoefte van de gemeente in deze Coronatijd. De ventilatiemogelijkheid in de kerkzaal is van cruciale betekenis voor de beoordeling van wat er op het gebied van kerkzang mogelijk is.

Onlangs heeft An Lommerse afscheid genomen van de Trefpunt Koffiekring De kerkenraad is haar erg dankbaar voor de liefde en energie die zij zo lang in de organisatie van de Koffiekring gestoken heeft. An heeft notabene zelf voor haar opvolging gezorgd en het stokje overgedragen aan Clarie Boon en Yvonne van den Haak. Dit betekent dat bezoekers van de Koffiekring zich niet langer bij haar, maar bij hen kunnen opgeven:

De kerkenraad wenst Clarie en Yvonne veel succes en plezier bij dit werk! De eerstvolgende Koffiekring is op 12 augustus.

Coronatijd en vakantieperiode? U ziet dat dat voor ons Trefpunt niet van invloed is op de ondernemingslust. Afgelopen zaterdag waren er ook weer als van ouds veel tuinarbeiders (m/v) om de groei van kruid en onkruid rondom het Trefpunt in goede banen te leiden. Daarvan zijn er echter nooit tè veel!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad maar weer en graag tot ziens!

Victor Bruins Slot

 

terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00u
meer details

Koffiekring: deze aciviteit gaat weer door met inachtneming van de coronamaatregelen
datum en tijdstip 28-10-2020 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00u
meer details

Trefpuntcafé: Pia Velema ,Gerontologe. "De kunst van het ouder worden"
datum en tijdstip 06-11-2020 om 20.30 (deuren open, koffie klaar om 20.00)
meer details

 
Schoenendoos actie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.