PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten in Coronatijden Berichten in Coronatijden

3 april 2020

Beste mensen,

De afgelopen zondag zijn we er voor het eerst in geslaagd om op zondagochtend een dienst uit te zenden vanuit een Trefpunt dat vrijwel geen kerkgangers bevatte. Alleen een drietal technici - René Dirksen, Peter-Jan en Steven Hartsuijker - en onze koster Corlien waren hard aan het werk om u te laten zien en horen hoe de predikant en ouderling van dienst via You Tube “digitaal gingen”. Onze gemeente was de enige niet die dat op dat moment deed en dat resulteerde erin dat in de computers van You Tube de digitale kerken uit hun voegen barstten. Met digitale filevorming als gevolg. Pas vanaf omstreeks 13 uur kwamen wij in beeld. Eigenlijk wel een aardig idee: een kerk in Nederland anno-nu die uit ook buiten de bible-belt uit zijn voegen barst….

De kerkenraad heeft de technici bereid gevonden om in de periode dat wij van overheidswege nu het devies gekregen hebben om thuis te blijven, deze experimentele digitale diensten door te laten gaan. Op alle zondagen in april voorlopig (Ook op de avonden van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Op zaterdagavond daarna zenden wij geen Paasnachtdienst uit.) Wanneer de regering eind april voor het openbare leven in de maand mei nieuwe regels stelt, zullen we de zaak opnieuw bekijken.

Voor U is het technisch heel eenvoudig: ga met uw pc, laptop, iPad of smartphone naar de website van het Trefpunt (www.pknbennebroek.nl of www.pkntrefpunt.nl) en klik aan de linkerzijde van de openingspagina op de rubriek Actueel In die rubriek klikt U op de link die ervoor zorgt dat u vanzelf in de kerk komt. “Makkelijker kunnen we het niet maken!” zou de Belastingdienst het noemen. Iedere week wordt er door webmaster Eveline Milton-Nederveen op zaterdag een nieuwe link op de website gezet. Via die link kunt u vanaf zondagochtend 10 uur de hele week, wanneer en hoe vaak u maar wilt, de dienst volgen. Dus voor de mensen die geen toegang tot het internet hebben is er wellicht een andere mogelijkheid om de dienst toch te volgen: misschien komt er soms een kind of kleinkind langs die met zijn of haar smartphone of iPad wèl op het internet kan komen. Dan kan hij of zij u te allen tijde daarmee van dienst zijn. U begrijpt dat we verschrikkelijk blij zijn dat dit allemaal voor ons wordt mogelijk gemaakt!

Een hartelijke groet!

Victor Bruins Slot27 maart 2020

Beste mensen,
Het doet goed om in deze tijden van zorg met goed nieuws bij u binnen te kunnen
komen. De afgelopen dagen hebben op verzoek van het College van
kerkrentmeesters René Dirksen en Peter-Jan en Steven Hartsuiker (en op een
bepaald moment zelfs ook: grootvader Maarten Hartsuiker) keihard gewerkt in het
Trefpunt.
Het is daardoor mogelijk gemaakt dat wij de komende weken op zondag in plaats
van kerkdiensten in het Trefpunt, diensten van uit het Trefpunt gaan houden voor
iedereen die thuis met een computer, iPad of smartphone toegang heeft tot het
internet. En aanstaande zondag, overmorgen om 10:00 uur, zal Jolien Nak daar
voor ons voorgaan. In de bijlage bij het mailbericht waarmee Tjakko van der Spelt
deze brief aan u verzendt, treft u de liturgie aan en op blz. 2 van deze brief staat
een instructie hoe u die dienst kunt volgen. Zo, hoopt de kerkenraad, kunnen wij
een alternatief bieden dat onder de huidige omstandigheden voor een deel
toereikend is nu we onder de huidige omstandigheden de gezamenlijke kerkdienst
moeten missen.
Omdat we in deze dienst het kerkzakje niet voorbij zien komen doet de diaconie u
de suggestie een donatie te doen via de bankrekening die vermeld is in de marge
van deze brief. Uw bijdragen worden door de diaconie verdeeld tussen de kerk en
de drie vaste diaconale bestemmingen waarover wij in het gemeenteberaad
afspraken hebben gemaakt.
Graag wil ik ook nog even doorborduren op wat ik namens de kerkenraad in de
vorige brief al aankondigde over de twee lijnen.
Voor wat betreft de helpende hand lijn: het blijkt dat velen van u tot nu toe goed
in staat zijn te zorgen dat de nodige boodschappen in huis komen. Maar als daar
verandering in komt, aarzel dan niet om een beroep op deze lijn te doen. Aan de
andere kant van de lijn staan Jacqueline en Arjan klaar om te zorgen dat iemand
te hulp schiet. Het nummer van de helpende hand lijn is 584 9312.
Voor wat betreft de luisterend oor lijn: met de meesten van u is in de afgelopen
weken telefonisch contact geweest waarbij de leden van het pastoraal team
hebben aangegeven hoe het mogelijk is om over en weer contact te leggen als u
zich misschien wel een beetje eenzaam voelt of zorgen maakt. Aarzel niet, als
daar wat u betreft aanleiding voor is, om contact op te nemen, al was het alleen
maar om elkaars stem even te horen. In dit verband geven we u ook nog even het
telefoonnummer van Jolien Nak door: 584 1006. Ook zij wordt onder de huidige
omstandigheden in haar werk hoofdzakelijk teruggeworpen tot communicatie per
telefoon. Jolien is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.

Het andere goede nieuws is dat - ook via de website - een mogelijkheid gemaakt
wordt om rechtstreeks digitaal contact met elkaar te leggen. Een forum voor
vragen (van pastorale aard). De techniek daarvoor staat klaar. Over hoe we het
gebruik ervan zinvol gaan organiseren zijn we nog met elkaar in gesprek. Daar
hoort u verder over in een volgende brief.
Namens de kerkenraad wens ik u veel gezondheid toe en een hartelijke groet,


Victor Bruins SlotIn de rubriek contact/kerkdienst gemist (onderaan in diezelfde linkerkolom) kunt u al gehouden kerkdiensten op nieuw beluisteren.18 maart 2020

Onderwerp: Ora en labora

Beste mensen,

De afgelopen dagen bereiken de kerkenraad, diaconie en pastoraal team van onze Trefpuntkerk in toenemende mate vragen, hoe we als kerk omgaan met de gevolgen van de Coronacrisis en hoe we als geloofsgemeenschap inhoud moeten en kunnen geven aan het “omzien naar elkaar”. Maar ook het tegenovergestelde: van verschillende kanten kwamen er suggesties voor initiatieven om als kerk wat te kunnen betekenen voor mensen die zich steeds meer zorgen gaan maken en misschien geen mogelijkheid hebben om daar eens met een vertrouwd gesprekspartner over door te praten. Het afgelasten van de zondagse kerkdienst en van andere gezamenlijke kerkelijke activiteiten brengt gemis aan anders welkome gesprekmogelijkheden te weeg. Daarnaast kunnen zich ook meer praktische problemen voordoen voor mensen die, alleenstaand misschien, een beetje met de handen in het haar zitten omdat zij het huis niet meer uit kunnen of durven te gaan om de gewoon nodige boodschappen te doen.

Deze brief is bedoeld om u ervan op de hoogte te brengen hoe wij onder deze omstandigheden gaan proberen met elkaar kerk te zijn. Dat is zoeken naar vormen omdat de vertrouwde manieren van met elkaar omgaan, zoals het vieren van de kerkdienst, het deelnemen aan kerkelijke activiteiten en het bezoekwerk moesten worden opgeschort. En het nog erg onzeker is voor een hoe lange termijn dat zo zal moeten zijn.

Het is logisch dat het beroep op “Omzien naar elkaar” in deze dagen van tal van kanten klinkt en - met onze kerkelijke genen - willen wij graag tonen dat op ons dat beroep niet vergeefs zal worden gedaan. Kerkenraad, diaconie en pastoraal team staken daarom de koppen bij elkaar omdat je met beleid gehoor geven aan die oproep, goed moet regelen. Graag delen wij met u waarnaar de gedachten uitgaan.

Maar vooreerst dit: Als u vragen hebt op medisch terrein, moet u bij ons niet zijn. Daar is de huisarts voor. Het belangrijkste wat we wèl willen regelen is dat mensen die een beroep op ons doen om het isolement te doorbreken die het gevolg is van alleen thuis in huis zijn, dat beroep kunnen doen in de wetenschap dat ze daarvoor bij ons aan het goede adres zijn. Of, als het gaat om de meer praktische hulp, als het doen van de nodige boodschappen niet meer lukt onder invloed van de Coronacrisis. We willen daarom twee hulplijnen openstellen: een beetje aansluitend op de beide soorten van vragen die ik hiervoor aangaf. Een lijn met een luisterend oor en een lijn met een helpende hand.

Achter de helpende-hand-lijn zitten Jacqueline en Arjan Petri om waar dat nodig is een helpende hand in te schakelen. Aan de andere kant van de luisterend-oor-lijn zullen Leny van der Spelt en Heino Bruggemann met het pastoraal team de follow-up op touw zetten. Langs deze lijn zult u door leden van het pastoraal team binnenkort benaderd worden. Zo kan het team een beetje in kaart brengen wat er bij u leeft. Op basis van de zo te verkrijgen informatie zullen we de organisatie meer precies in elkaar gaan zetten en u vertellen hoe u van deze lijnen gebruik zult kunnen gaan maken.

Als u er aardigheid in hebt om in de organisatie van het een en ander mee te doen en daar ook de energie voor ter beschikking hebt, laat het ons weten. De minister-president zei niet voor niets dat we ’t met z’n allen moeten doen.

Dit is al met al een wat lange brief met informatie geworden, die met name gaat over wat onze hand kan vinden om te doen. Maar we schreven die met ons drieën in het besef dat wij elkaar als gemeente in de omstandigheden van vandaag ook kunnen dragen in ons gebed. Daarom vermeldt deze brief bij het hoofdje “Onderwerp:” Ora et labora!

Een hartelijke groet,

Heino Bruggemann
Victor Bruins Slot
Arnold de Laet
Jolien Nak


15 maart 2020
MEDEDELING VAN DE KERKENRAAD

Maatregel in verband met het Coronavirus

In navolging van de Richtlijn van de Rijksoverheid heeft de kerkenraad op vrijdag 13 maart j.l. de hieronder weergegeven brief aan de leden gezonden. Daarin wordt het besluit van de kerkenraad bekend gemaakt om tot het eind van de maand maart geen openbare kerkelijke bijeenkomsten te houden. De actuele ontwikkeling in de strijd om de verspeiding van het virus in goede banen te leiden brengt met zich mee dat het wenselijk is de strekking van dat besluit aan te scherpen en de termijn waarvoor het genomen is gelijk te trekken met die van de aangescherpte Richtlijn van de Rijksoverheid.

Dit betekent dat tot 6 april niet alleen de zondagse kerkdiensten geen doorgang vinden maar ook dat ons Trefpunt gesloten is voor iedere activiteit in kerkelijk verband.

Bennebroek, 15 maart 2020.13 maart 2020
Beste mensen,

Gisteren (12 maart 2020) heeft de Rijksoverheid nieuwe richtlijnen gegeven over hoe om te gaan met het besmettingsgevaar vanwege het Coronavirus. In aansluiting daarop heeft ook de landelijke PKN een aanbeveling gedaan aan de kerkenraden van de plaatselijke PKN-gemeenten. Deze richtlijn en aanbeveling houden onder meer in dat het beter is om terughoudend te zijn met sociale contacten en geen bijeenkomsten te houden met meer dan 100 mensen.

In de meeste gevallen komen in de kerkdiensten die wij houden in Het Trefpunt tussen de 70 en 95 kerkgangers. Dus nog net iets beneden dat normgetal 100. Diensten met meer dan 100 kerkgangers zijn, helaas, wat je noemt ‘uitschieters’ geworden. Maar als je kijkt naar de samenstelling van ons kerkvolk, behoren vrijwel de meesten van ons, gezien de leeftijd, tot de groep van mensen die het grootste risico bij besmetting lopen.

Onze kerkenraad meent dat die laatstgenoemde omstandigheid het verantwoord maakt om ondanks dat we met net iets minder dan 100 zijn, de komende weken op zondag geen kerkdienst te houden. Daarom heeft zij, met pijn in het hart, die beslissing genomen voor de termijn dat de huidige aanbeveling van de rijksoverheid van kracht is. Dat is voorlopig tot eind maart. Eenzelfde beslissing is genomen met betrekking tot het Trefpuntcafé.

De kerkenraad maakt u er graag attent op dat a.s. zondag 15 maart te 09:30 uur de EO via de televisie op NPO2 een korte meditatie uitzendt vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de landelijke Protestantse Kerk. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die op deze dag niet kunnen doorgaan.

Wij hopen dat u begrip voor dit uitzonderlijke besluit van de kerkenraad hebt. Ongetwijfeld kom ik in een later stadium bij u terug wanneer er verdere ontwikkelingen zijn.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot


 

terug
 
 
 

Pinksteren, Caprera
datum en tijdstip 31-05-2020 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00u
meer details

OLV Yenhemelopneming Vogelenzang
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00u
meer details

Joost, m.m.v Cantorij
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.