PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Groep 3, 4, 5 en 12 Groep 3, 4, 5 en 12
Groep 3:
Verslag groep 3 verkenningsronde 11 april 2024.
Aanwezig: Wolmet Minderhout, Ko de Vries, Netty de Vries, Martha Cannegieter, Marianne Berghuis, Ine van Scherpenzeel, Maarten Boon, Clarie Boon, Ine van Scherpenzeel, Wimke van Egmond, Ad Alblas (gespreksleider) en Ype van der Meer (verslag).
Ad opent de bijeenkomst en heet allen welkom en geeft een toelichting over de verkenningsronde. Daarna volgt een voorstelrondje met als extra: Hoe lang ben je al lid van de Trefpuntgemeente? Centraal staan de vragen: Wat heb jij nodig van de kerk en wat betekent de kerk voor jou en wat kunnen we doen in de kerk? Vanwege de inhoudelijke samenhang lopen de antwoorden door elkaar heen. De antwoorden hierop zijn hier onder verzameld weergegeven.
Kerkdiensten en wat betekent dit voor jou:
Livestream blijven volgen, wel jammer van de minimale beelden in en van de kerkzaal.
Belangrijk is dat de kerkdienst inspirerend moet zijn. Prettige voorganger. Fijn om er te zijn en dan te zingen. Bij de viering is niet de preek het belangrijkste en jongeren worden gemist. Rustpunt in de week. Stilte-moment erg kort, mag wel een kwartier duren. Zingen doe ik graag, je hoort ergens bij. De kerk zou een oase van menslievendheid kunnen zijn. Je kunt er troost vinden en bidden. We hebben allemaal ons eigen geloof, maar kinderen gaan niet meer mee. Kunst is inspirerend.

Kerkgemeenschap:
Kerkgemeenschap gaat voor mij steeds meer betekenen door het ouder worden en alleen zijn. Ik zie de gemeenschap op zondag door ieder op zijn eigen manier ruimte te geven. Zeer gehecht aan de gemeente. Kom niet veel in de kerk, maar loslaten doe ik nooit. Koffiedrinken erg gezellig, maar kan wel buiten de wekelijkse diensten.
Als vriend van de kerk (houtje touwtje katholiek) voel ik me opgenomen in onze kerkgemeenschap. Omzien naar elkaar doen we met elkaar. Er hoeft niet persé een dominee te zijn en een kerkgebouw. 
Zou de kerkgemeenschap niet willen missen met al die prettige mensen. Je kunt er terecht als je verdriet hebt en voel me welkom in de kerk. Vertegenwoordiger burgerlijke gemeente (wethouder) reageert naar ons: Kerk, laat je zien en maak er wat van in de strijd tegen de eenzaamheid en help daarmee de kwaliteit van de samenleving te verbeteren en daarbij de vluchtelingen niet vergeten. Iedereen doet er toe.

Bijdrage aan de gemeenschap:
Bij ziekte en condoleance een kaartje opsturen of je belt iemand op. Mijn bijdrage is niet zo groot omdat ik oud ben. Ik ben wel aanwezig in de gemeenschap en bezoek ook oudere gemeenteleden. Onder de aanwezigen zijn een paar leden van de cantorij. Omdat ik het leuk vind om administratief werk te blijven doen verzorg ik het kerkelijk bureau.

Kerkgebouw:
Dit is een kostbare plek, kan eventueel kleiner en geen grote verbouwingen. Dit kerkgebouw blijft belangrijk, zeer gehecht aan de gemeente en ga niet graag naar een ander dorp. Kerkgebouw is voor mij belangrijk, kleinschalig en lokaal. Ik zie graag het gebouw in één of andere vorm blijven bestaan. Kerkgebouw is voor mij een houvast: Veel liefde en hoop. Je kunt lachen en huilen.

Conclusie:
Gemeenschapszin: Plek: dit gebouw is dierbaar
Gemeenschappelijk gebeuren
Orgelspel is belangrijk
Het hele gebeuren is de variatie van kerk – preek – en ontmoeting

Gevoelde conflicten: Als dit gebouw er niet meer is dat hoeft het niet meer en valt alles uit elkaar.

Wie wij zijn:
Oude gemeente. 
Plek voor zondagse kerkdiensten.
Trefpuntcafé
Plek niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de rest van het dorp
Koorrepetities
Creatief centrum
Sinterklaasfeest.
Trefpunt (is toegankelijker dan Jagershuis)

Oecumene: Goed dat het er is. Gezamenlijk een vastenmaaltijd, gebedsweek voor de eenheid en gebedsdiensten. Kijken wat wel kan. 

Daarna sluit Ad Alblas de bijeenkomst af met gebed.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 4:
10 april 2024
Verslag verkenningsronde groep 4

Aanwezig: Ad Alblas, Jaap Bruijn, Judie Bruijn, Berdien Doorn, Joke den Dulk, Yvonne van der Haak, Olof Huiberts, Henk Leffers, Nan Oudheusden, Tiny van Putten, Hennie Terpstra en Victor Bruins Slot (verslag).

Rondom het licht van een brandende kaars – symbool van de traditie waarin wij staan en die wij willen doorgeven - gaat ieder in op de volgende vragen:

1.   Wat is voor jouw gevoel nodig voor je verbinding met onze gemeente? 
Leidend in de gegeven reacties is de huidige ervaring van de gespreksdeelnemers: de traditie van als bevrienden samen zijn, gezien en gekend en gegroet worden; aanspraak en geborgenheid (onder)vinden. Samen zingen: kortom aan de gemeenschap deelhebben. Inspiratie opdoen door prediking en uitleg van bijbelwoorden die een snaar raken en activeren. 
Voor de gegeven antwoorden in detail: zie voetnoot 1

2.   Welk gemeenschappelijk beeld komt uit deze inventarisatie naar boven; wat bieden we met elkaar?
Een warme gemeenschap met elkaar met aandacht voor iedereen. Vrijheid en ruimte voor pluriformiteit. Uit de gegeven reacties komt in de eerste plaats een gelukkig gevoel naar voren vanwege de sociale impact van onze kerkgemeenschap. Daarnaast persoonlijke inspiratie en activering.
Over de kerkelijke huisvesting is ieder zeer positief maar als verandering nodig is, dan zij dat zo: ook buiten het kerkgebouw is genoeg te doen!

Wat bieden wij en wat zou wellicht nog meer op zijn plaats zijn?
De geven opsomming van wat wij bieden is, door mij, verslaglegger, nog verder gecompleteerd, opgenomen in noot Meer valt te doen in de sfeer van dienstbaarheid aan de samenleving, al dan niet samen met activiteiten van anderen, en zichtbaarheid naar buiten. De crux zit ‘m daarbij op het gebied van de bemensing. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 5:
Verkenningsronde groep 5, 17 april 2024
Aanwezig: Marijke Butselaar, Annie de Laet, Janny van der Meer, Emmy Franken, Ype van der Meer, Jan Butselaar, Ad Alblas (voorzitter), Lydia van der Veen (verslag)
Ad Alblas steekt de kaars aan als teken van het eeuwige Licht, dat onze voorouders aan ons hebben doorgegeven en dat wij nu verder mogen verspreiden, door vandaag onze  gedachten te delen over het PKN Trefpunt als ontmoetingsplaats van onze kerkelijke gemeente.
Uit het voorstellingsrondje blijkt dat de bovengenoemde deelnemers al vele jaren een binding hebben met de kerkgemeenschap in Bennebroek (1960 – 1980). Twee deelnemers hebben zich in de laatste tien jaar aangesloten, van buiten Bennebroek.

Het gesprek omspant drie vragen, daarbij is elke mening belangrijk. Hieronder de antwoorden van de deelnemers samengevat:
Wat betekent de kerk voor jou (verleden/heden)
Een deelnemer geeft aan, dat het woord belangrijk is, als het brengt wat hem/haar raakt, dus wel inhoud maar niet perse dogmatische zaken van de kansel. Voor deze deelnemer is de kerk ook een ontmoetingsplaats, behalve voor persoonlijke ontmoetingen ook als mooi voorbeeld onlangs de ontmoeting met de Oekraïners;
De kerk was er altijd in mijn leven, ik heb hieraan geen negatieve gevoelens over gehouden uit mijn jeugd; 
de preek/ het preken is niet altijd aansprekend; “God zie ik eerder in de mensen, in de groei die mensen doormaken laat God zich zien.”

Wat verwacht je van de kerk en wat heb je te bieden?
Belangrijker dan  “de dienst op nr. 1”  is verbondenheid met medegelovigen, het gevoel zich één van het geheel te voelen; dat lukt eerder in Bennebroek dan bijvoorbeeld in Heemstede.
Het doel van de kerk is de kerk als gemeenschap, om goed voor elkaar te zorgen en de vrede te bewaren. Deze boodschap van de kerk is opnieuw actueel.
Het is een schrikbeeld de kerk af te breken, want ik ben aan deze kerk gehecht, deze kerk geeft mij rust en ruimte; ik hoop dat het nog lang doorgaat in de huidige vorm;
[Ad geeft hierbij aan, dat er momenteel geen plannen zijn de kerk af te breken] Een deelnemer verwacht eenheid van woord en liturgie, bijvoorbeeld meer aandacht voor het gezongen tafelgebed, ook de gezongen koralen van Bach’s Mattheus op Goede vrijdag was een mooi voorbeeld; omzien naar elkaar is voor deze deelnemer ook belangrijk. Soms verhinderen persoonlijke omstandigheden actieve inzet voor de kerk, bijv. als ouderling.
Gehechtheid aan deze kerk, die er zo lang is geweest.
Nieuwere deelnemers geven aan  “goed te zitten” en eventueel mee te schuiven naar een nieuwe locatie met dezelfde kerkgemeenschap (mensen). Zij vinden ook aanknopings-punten in de aandacht voor kunst en muziek/ liturgie.
Bennebroek belangrijker voor kerkbeleving dan Heemstede/ Haarlem.
“De kerk is mijn werk, de kerk is mijn geloof.” Ik heb het altijd leuk gevonden.
 “Wat mij inspireert is het beeld van het Avondlied”, kerkgemeenschappen over de hele wereld die zich verbonden weten in God;  Er moet een plek zijn waar dat lied klinkt, waardoor we die mensen zijn, het gaat in essentie niet om het gebouw zelf.

Waar staan we (wat hebben we, wat missen we)
De leeftijdsopbouw van onze kerkgemeenschap geeft aan dat de ene helft van de leden onder de 70 jaar is en de andere helft dus ouder is. Onder de 70plussers bevindt zich het merendeel van de gemeenteleden die zich (fors) inzetten voor de kerk, maar met het klimmen der jaren wordt dat wel bezwaarlijk. 
“Kinderen” hebben zich veelal gericht op werk en sport.
Positief is de “reorganisatie” van de kerkenraad in 2015, pool van Gerben [Heitink], tot nu toe de ervaring, dat er niet vaak “nee” komt als om bijdrage wordt gevraagd.
De “jeugd” (50+) wordt node gemist. [Ad geeft aan, dat er 100 van 30ers tot 70ers zijn. 
Het gaat om handjes, nieuwe jonge mensen. Frisse inzichten.
Samenvattend, enkele conclusies
Wat hebben we het meest gehoord?
De wil om door te gaan is belangrijker dan de zorg om de toekomst; 
Gehechtheid, verbondenheid is belangrijker dan de locatie/ het gebouw;
Dienst van het Woord blijven vieren (gezamenlijk, aandacht voor muziek en kunst)
Het Trefpunt is geen veredelde AWBZ instelling, maar wel:  hoe kunnen we het Lied gaande houden? Bijvoorbeeld door als kerk de vraag te stellen aan andere gemeenschappen: kunnen we jullie ergens mee helpen? Bijv. initiatief samenwerking met Congolezen, aansluiting bij SKIN (Samen Kerk in Nederland).
N.B.: pas op met opgaan in groter geheel. Behoud van eigen identiteit (aandacht voor gebed, het Christen zijn) moet niet ondersneeuwen. 
Ad geeft ten slotte met de deelnemers een overzicht van wat “Het Trefpunt” naar buiten doet.
N.a.v. opmerking wethouder Bloemendaal “laat de kerk meer zichtbaar zijn” (promotie)
Aan de orde komen o.a. Activiteiten opvang Oekraïners, Willinkschool, Bloemendaals Nieuwsblad (paraplu: “Kerk van Bloemendaal”), Nota eenzaamheidsbestrijding, gast aan tafel, koffie-ochtenden, barbecue, trefpuntcafé, vastentijd-bijeenkomst, verjonging website, tentdiensten van weleer.
Verwezen wordt ook naar de verkenningen van de andere groepen, die ook op de website worden geplaatst.
De bijeenkomst wordt als positief ervaren. Ad sluit de bijeenkomst af met gebed.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 12:
Gespreksverslag 30 april 2024
Aanwezig:
Ad Alblas, voorzitter wnd. Predikant. Aanwezigen stellen zich voor en delen sinds wanneer ze deel uitmaken van de kerk Het Trefpunt:
Ali Lemson vanaf 1970
Joke ca. vijf jaar aangehaakt; r.k. achtergrond
Marjolein sinds 1994
Anne sinds 1988
Bert vanuit Hillegom sinds vijf jaar
Nanning bijna 70 jaar
Heino sinds 1939 lid (eerste dooplid)
Kaars brandt als symbool van kring van licht, om door te geven
1e ronde: wat trekt je in onze kerk?
Verbondenheid is fijn, omzien naar elkaar. Uitgenodigd worden voor Gast aan tafel. Kerk biedt wat ik zoek. R.K. achtergrond maakt niet veel uit. Gemeenschap moet blijven. Gebouw is prachtig, ook voor niet religieuze doeleinden, zoals CCB. Na diensten vaak met goed gevoel weer naar huis. Bijv. door preek. Verder niet veel wensen. Een dominee is wel belangrijk.
Trefpunt is unieke gemeenschap. Vasthouden: warme, verwelkomende gemeenschap. Citaat van iemand van buiten: “Dat komt doordat ik hier in gesprek kwam met veel mensen, iedereen doet mee”.  We moeten meer naar buiten treden, in toekomst veel meer met benen in de maatschappij staan. Houden: kerkgebouw, gelet ook op functies voor Bennebroek. We moeten met burgerlijke gemeente Bloemendaal in contact komen om na te gaan of – en in welke mate – dit gebouw behouden kan blijven. In N-H kerk is een zodanig gesloten gemeenschap, dat past niet bij ons. Sociale functie is van zeer groot belang. Ik word in Christen-zijn gevoed maar dat kan ook elders gebeuren. Joostvieringen trokken geen nieuwe doelgroepen aan; van eigen gelederen zelfs dan veel minder bezoek. Maak je zichtbaar als kerk!
Vragen over toekomst ook uitzetten bij jongeren, want het gaat over de toekomst! Mijn horizon is – samen met die van de meeste kerkgangers op leeftijd - beperkt.
goed ontvangen, liefdevol, ervaren als verademing. Gemoedelijk, iedereen voelt zich thuis. Alles is aanwezig; we leren nog steeds van preken, maar hebben we vertrouwen dat God ons leidt? Kernvraag: zijn we op de goede manier bezig??? Ik hoef me geen zorgen over de toekomst te maken…komt tijd komt raad. Laten we proberen om het hier goed te doen.
belangrijkste vind ik gemeenschap. Ik voel me ook in moeilijke tijden gedragen door de kerk. Dit moeten we koesteren! Zou dogmatische meer willen loslaten, zou speelsere varianten willen verkennen; niet per se op zondag om tien uur een kerkdienst maar misschien ook eens een viering/maaltijd om 17 uur? Ook zou ik soms uitgenodigd willen; dat inspireert omdat ik alleen naar de kerk ga. In de verbinding met Willinkschool zou ik wel iets willen betekenen. Wees zuinig op de mensen die een functie/rol spelen.  Gebouw nodigt wel uit, maar als het niet houdbaar is, dan wel zoeken naar compromis/alternatief.
beschouw kerk als 2e huis. Naar de kerk gaan op zondag is één van de goede gewoontes…is een stuk van mijn leven. Maar ik kan dat ook vinden als ik soms een andere invulling kies. Mijn eigen bijdrage is vooral contact houden; soms ook bezoek bij mensen die niet bekend zijn. Vooral als het nodig is. 
als ik niet naar de kerk zou gaan wat zou ik missen? Het sociale element is heel belangrijk (vgl. niet meer tennissen). Deelnemen aan cies levert ook betrokkenheid, bijv. Wegwijzer. Uiteindelijk kunnen we niet zelfstandig bestaan, samenwerking met Heemstede zie ik wel zitten. Waarom gaan we niet naar kerkgebouw op GGZ-terrein? Bezoek aan kerk hangt ook van predikant af; niet te dogmatisch. Waarom niet naar pastoraal werkster (red. m/v?) overgaan als predikantschap voor Bennebroek eindig zou zijn? Veel (vml) hervormden in kerk in Heemstede zien dat niet zitten.
Hoofdpunten:
Gemeenschap
Naar elkaar omkijken
Geloof moet gevoed worden, religieuze doet er toe. Inspiratie is nodig. Diensten vormen tranportmiddel. Zonder preek? Voor sommigen wel, voor anderen niet. We moeten meer variëren in vormen.
Waardering voor open mind; bijv. bevestiging relatie bij lesbische relatie.
2e ronde:
Kerk is ca. 250 leden waarvan gemiddelde leeftijd 70 jaar. Grote mate van goede wil. Welke activiteiten doen we nu?
Kerkdienst, trefpuntcafe, pastorale zorg, praktische zorg, (bredere invulling dan pastoraal team), zichtbaar als kerk bij eenzaamheidsproject (samenwerking met Welzijn Bloemendaal). Diaconie: cie stille hulp, hulp aan Oekraïners) We bieden iets aan, collectief en individueel. Maar er is niet veel interesse om aan te sluiten bij onze activiteiten. Taal is knelpunt. Gedachtenisdienst, vieren avondmaal, bbq.
Vacatures vervullen is groter wordend probleem. (voorzitter KR, pastoraal team, etc.) Is taak niet te groot om door een persoon te laten uitvoeren?  Pastoraal werken we niet alleen uit een team, maar ieder pakt dit vaak op. 
Ad heeft contact gelegd met de Willinkschool en diensten aangeboden. Dit is niet in goede aarde gevallen; wel religie als grondslag, niet specifiek kerkelijk gebonden. 
Oecumenische ‘Kerk van Bennebroek’ kan misschien op termijn invulling geven? In week van oecumene komt gezamenlijke gebedsviering. Kerk in Bloemendaal – nieuws uit de kerken (gratis), informeren naar buiten. 
Herv. Kerk: 
Ad geeft aan dat hij streeft naar samenwerking met de herv. Kerk: kanselruil, vervanging bij afwezigheid. Meer ‘normale verhoudingen’ nastreven. Samenwerken is akkoord volgens kerkenraden en verbeterd.

Profiel Janneke: wat is blijven liggen? Kerk naar buiten! Is blijven liggen. Ad geeft aan dat hij tijd over heeft… Uren van predikant ter beschikking stellen aan ‘buiten’ (Misschien naar scholen, a la trefpuntcafe, is kerk naar buiten een vertrouwenspersoon naar buiten sturen of ….?)
Niet alles wat elders werkt, werkt echter ook in Bennebroek. Meer op social media doen?? Laagdrempeliger insteek mogelijk en nodig, zeker als je jongeren wilt bereiken. Er is wel een ‘herder’ nodig. Spirit en drive zijn wel nodig. Dingen kunnen anders lopen dan je denkt….vertrouwen is nodig.
Er is wel behoefte aan spiritualiteit en bespreken van levensvragen, maar of de kerk als instituut daarbij een centrale rol moet spelen is de vraag. We zouden meer als mensen naar buiten meten treden, niet als kerkgenootschap.
Ad wil een Brainstorm/Reflectiegroep organiseren als vervolg op deze rondes. 
Ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng!

 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 31-07-2024 om 10.00
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Heemstede
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.