PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Groep 8, 14, 10a, 6 en 10b Groep 8, 14, 10a, 6 en 10b
Groep 8:
Verkenningsronde groep 8 Trefpunt d.d. vrijdagmiddag 12 april 2024
Aanwezig: Corlien Dirksen, René Dirksen, Mieneke Bruins Slot, Trudy van der Heeden, An Lommerse, Tine Westerveld, Hannie Rühl, Theo Rühl, Lidy Stoelinga, Ad Alblas (gespreksleider), Piet van Veelen (verslag)

Ad opent deze bijeenkomst door te wijzen op de brandende kaars, want we zijn mensen van het Licht, die dat willen dragen en uitdragen en in elkaar willen zien.

Ad stelt voor aan de hand van enkele vragen met kernwoorden te inventariseren wat er onder ons leeft m.b.t. de kerk in het algemeen en ‘t Trefpunt in het bijzonder.

1. Wat verwacht je van en wat bied je de kerk en hoe relateer je dat aan het gebouw / de locatie van ‘t Trefpunt?
Iedereen noemt de gemeenschap die we met elkaar vormen als belangrijkste item. Kernpunten daarbij zijn de zondagse kerkdiensten en goed (onderling) pastoraat. We zijn blij met ons gebouw, maar hechten er niet aan als het belangrijkste wat ons samenbindt. Moet het tegen de vlakte, dan moet dat maar * en hopen we op een andere plek van samenkomst, van waaruit we onze activiteiten kunnen ontplooien. (Maken we dat nog mee gezien onze leeftijd?)

1.1 We hechten aan een eigen predikant
In onze groep kwam het hebben van een eigen predikant als verbinder als sterke wens naar voren, desnoods voor 50% en desnoods voor maar één keer per maand als voorganger in de kerkdienst.*

2. Hoe vatten we wat gezegd is met elkaar samen? Belangrijk voor ons is
– een eigen predikant en de gemeenschap met goede muziek en koffie bij ontmoetingen
– de viering voor rust, bezinning en verdieping; Taizé-diensten als meerwaarde; Joost-vieringen
– de interactie die ‘je bij het geloof brengt en houdt’
– wens om jongeren / volgende generatie aan te trekken

3. Waar staan we en wat hebben we?
Op dit punt inventariseren we onze rijkdom (die ook in het Beleidsplan verwoord is): kerkgebouw, pastoraat, diaconaat, koffiekring, Trefpuntcafé, cantorij, Bezinning en Verdieping, organisten, koster, dienstbaarheid aan school en maatschappij, naar buiten treden via Bloemendaals Nieuwsblad, gastvrijheid voor Oekraieners, vastenmaaltijd, goede vervoersmogelijkheden voor wie niet ter kerke kan, prima mogelijkheid om online dienst bij te wonen (goede technische voorzieningen en bediening daarvan) en een goede site die nog steeds in ontwikkeling is. Samenwerken met de school naast ons is moeizaam vanwege twee punten: vasthoudendheid aan privacy en onwillig met één kerk samen te werken.

4. Welke agenda zouden we nu kunnen opstellen?
– Gespreksgroepen, bijv. ‘Rouw en verlies’, brei- en haakclub, boekenleesclub
– Onderling pastoraat, wapenen tegen eenzaamheid
– Graag wat meer spirit in dienst (piano, liederenkeuze, percussie, interactie)
– Ruil-boekenkast; repair-café
– Gebedswinkel
– Vasthouden aan contacten met overheid / wethouder
– Multifunctioneel gebouw nastreven met keukenruimte

Ad besluit met (dank)gebed.

* opvallende punten

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Groep 14:
Veerslag gespreksgroep 14, 16 april 2024 19.30 u

Om wie gaat het?

De groep dient zich aan als de generatie van ‘de vijftigers’. Ze nemen een eigen plaats in binnen de gemeente, die overwegend bestaat uit ‘zeventig plus’. De meerderheid van hun leeftijdsgenoten is niet meer kerkelijk betrokken en dat geldt veelal ook voor hun kinderen. Door deze positie ervaren zij een grotere distantie tot de gemeente in haar huidige vorm, die hun persoonlijk heel weinig te bieden heeft. Zij zijn de eerste generatie die de neergang van de kerk en de secularisatie aan den lijve ondervinden.

Wat zoeken zij in de gemeente?

Verbinding, gemeenschap staan voorop. Ze spreken met waardering over de gemeente, die naar hun gevoel overigens minder open is dan zij wil zijn. Ze zoeken verbinding met mensen, niet alleen gelijkgestemden. Liefst oecumenisch. Ze waarderen het gebouw. Nieuwbouw is niet iets waar zij naar uitkijken. Om meerdere redenen. Het zal een langdurig proces zijn dat veel tijd en energie vraagt, terwijl het de vraag is of er nog mensen zijn die er gebruik van zullen maken. Verbinding en gemeenschap komen hierdoor onder druk te staan. Ze waarderen die gemeenteleden die zich tot op hoge leeftijd in allerlei functies voor kerk blijven inzetten, helaas tot over de vastgestelde termijnen heen, maar staan zelf niet te trappelen om hun plaats in te nemen. Het instituut heeft voor hen geen prioriteit.

Minder waardering hebben zij voor de in hun ogen traditionele kerkdienst. Traditionele liederen en de preek scoren niet hoog. Verschillende deelnemers hebben zich ingezet voor kerkelijke vernieuwing (Joostdiensten, Trefpuntcafé), maar zijn teleurgesteld dat deze en andere initiatieven zijn gestrand en ook geen nieuwe aanwas hebben opgeleverd. Voor je inzet krijg je weinig terug. De jeugd is  nu helemaal uit de kerk verdwenen. Zij missen dus leeftijdsgenoten om mee van gedachten te wisselen, elkaar te prikkelen en kritisch belangrijke thema’s te bespreken. 

Sommigen hebben hun heil in andere kerken gezocht, maar daar niet gevonden wat ze zoeken. Ook niet in de Meerkerk of de Wilhelminakerk waar zij wel leeftijdsgenoten zien. Het woord ‘zoeken’ valt vaker in het gesprek. Je hoort te weinig ‘zoekende geluiden’. Ze hebben weinig op met de traditie en zoeken naar vernieuwing. Toch zouden ze de kerk missen als die er niet meer zou zijn. ‘Het zit in mijn haarvaten’, zo vertolkte iemand dit. Veel gaat het over wat ze missen en wat ze zoeken, daar wordt vanuit grote betrokkenheid over gesproken. Kritiek die geuit wordt is positief en vindt bijval. Omkijken naar elkaar en naar de wereld, daar zou het om moeten gaan. Zo formuleert iemand met instemming. Dat vraagt bezinning, nadenken, onrust en zoeken. Er is te weinig uitdaging. ‘We laten het lopen.’

Wel klinkt door dat je soms kunt genieten van een dienst, ook van de muziek. We zijn gezegend met twee goede musici. Ze kijken wel naar wie er voorgaat en dat bepaalt mede of ze een dienst bijwonen. De keuze van voorgangers is in hun ogen te eenzijdig, oud en traditioneel. Daar zou meer continuïteit in moeten zijn, naast een eigen predikant een beperkt aantal liefst jongere voorgangers die affiniteit met deze gemeente hebben. Ze willen vooral iets doen, iets voor elkaar en voor anderen betekenen. Maar daarvoor mist de gemeente voldoende ‘volume’. Beleidsplannen kunnen in de prullenmand. Ze zijn te ambitieus, in stichtelijke taal opgeschreven en te weinig praktisch. Men verwacht ook weinig van de PKN als organisatie.    

Hoofdpunten: 
We missen leeftijdsgenoten om mee uit te wisselen, maar snappen ook dat ze er niet meer zijn. Zelf zouden we de kerk missen.
We willen samen ergens zinvol mee bezig zijn met een duidelijk eigen inbreng.
Bezinning is nodig, nadenken, zoeken, rust maar ook onrust, uitdaging ook.
Er is gemis, teleurstelling ook over ‘het nieuwe’ dat er niet meer is. 
 
Gerben

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Groep 10a:
Groep 10a , maandag 6 mei 2024.
Aanwezig: op verzoek van 1 of meer gesprekspartners worden de namen van de deelnemers niet gepubliceerd. Leiding Ad Alblas, verslag Gerben Heitink.

Nadat veel betrokken leden al aan de beurt zijn geweest, is groep 10a, afgesplitst van 10b, een verzamelplaats voor wie nog overblijven en soms met enige moeite de stap naar het Trefpunt hebben gewaagd. Een verrassend heterogene groep met een veelheid aan geluiden! Mensen van binnen en buiten de kerk, de meesten rond de zestig en nog volop in het leven, de anderen op leeftijd. Maar als de kaars is aangestoken en de woorden ‘licht en leven’ hebben geklonken, ontstaat er een open sfeer waarin ieder zich kan uitspreken, met interesse en respect voor de ander. 

Het gaat vanavond weinig over ‘kerkelijke zaken’. In deze groep zijn lidmaatschap, kerkgang en zelfs het gebouw geen grote thema’s. Voor deze groep is kerk vooral een open ruimte waar mensen in vrijheid zichzelf kunnen zijn en verhalen gedeeld kunnen worden, zonder moeten en dwang. Zo’n kerk is in de ogen van de aanwezigen Het Trefpunt! (Goed om te horen.) Een bijzondere kerkgemeenschap, wordt gezegd. Iemand van buiten gebruikt zelfs het woord uniek. Hij kwam binnen met zijn kerkelijk betrokken partner en was verrast door de open sfeer en de echte belangstelling voor mensen met wie hij spontaan in gesprek kwam. Een ander die vrijwel niet in de kerk komt waardeerde in het bijzonder de dagelijkse mails van Janneke Nijboer tijdens de Advent en in de Veertigdagentijd. Twee van de aanwezigen zijn meegekomen als steun voor hun partner en om er samen over door te praten. Ook zij doen volop mee. Voor anderen is de gemeente vooral een basis voor actie, zoals de jaarlijkse actie Schoenendoos voor kinderen in Roemenië en Oekraïne. Iemand die wel met de kerk is opgevoed vond haar inspiratie later in de natuur, een wekelijkse wandeling op zondagmorgen. Voor een ander ligt de inspiratie allereerst in de oecumene, de oecumenische kring. Verwezen wordt naar de tentviering van weleer en nog steeds de jaarlijkse vastenmaaltijd.

De belangrijkste conclusie mag zijn dat het Trefpunt als een open gemeenschap een belangrijker rol vervult in het dorp dan we als verouderende gemeente misschien zelf denken. Gemeenschap en ontmoeting dienen hierbij centraal te staan. Wel geeft het gesprek ook aanleiding om na te denken over een aanbod dat ‘zoekers’ van buiten aantrekt, anders dan de zondagse kerkdienst, al wordt ook die door de aanwezige kerkgangers zeer gewaardeerd. Maar het is dan wel belangrijk dat in de preek de tekst van de Bijbel verbonden wordt met het leven van alledag. Dan word je echt geraakt door de inhoud. Die aansluiting wordt soms gemist. 

Zo’n open en  gevarieerde groep blijkt een bron van verhalen te zijn die gretig gedeeld worden. Er zit ook pijn in. Als je jaren gewerkt hebt in hartje Afrika om de gezondheid van kinderen te verbeteren, is het pijnlijk als de eerste predikant die, terug in Nederland, op je weg komt racistische opmerkingen maakt. En als je bent opgegroeid in Indonesië waar je vader zendingspredikant was en je blij kon zijn met de gemeenschap daar, kan een latere kennismaking met een gewone Nederlandse gemeente een gevoel van verkilling oproepen. Als iemand zich inzet voor kinderen ver weg, kan de vraag ‘Waarom niet voor kinderen hier?’ pijnlijk zijn. Als je de gemeente waar je vele jaren lid van was uit teleurstelling moet verlaten, is het moeilijk in een andere gemeente een nieuw begin te maken. Dat mensen van de kerk vervreemden heeft meestal een geschiedenis. We voelen achter allerlei woorden de pijn. Laten we vooral zorgvuldig zijn in de omgang met mensen die hier - soms bij toeval - binnenkomen, wordt ons door een van de aanwezigen op het hart gedrukt. 

Er is meer dat te denken geeft. Opgemerkt wordt dat zich bij het koffie drinken vaste groepjes hebben gevormd waar je moeilijk tussenkomt. Staan en rondlopen voortkomt dat, maar niet iedereen beschikt nog over de daarvoor vereiste benen. Met om ons heen een nieuwe wijk in aanbouw moeten we daar extra alert op zijn. Muziek voor de dienst is belangrijk om in de stemming te komen, maar dan moet er vijf minuten voor de dienst echt ‘stilte’ zijn in de kerk. De website van het Trefpunt zou ‘onveilig’ zijn volgens meldingen op computers.

Deze avond was een intensieve oefening in het verbinden van ervaringen van ‘buiten’ en ‘binnen’ de kerk, in alle openheid met respect voor der ander. Volgens de ‘zwijger’ aan tafel is dat onder de inspirerende leiding van Ad aardig goed gelukt. De avond bood belangrijke inbreng om na te denken over onze toekomst.
Gerben

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Groep 6:
Samenvatting van de inventarisatie 
Verkenningsronde groep 6 Trefpunt d.d. dinsdagmiddag 7 mei 2024

Aanwezig: Gerard Valkema, Yvonne Valkema, Janke Hornsveld, Marcel den Dulk, Sonja Stevens, An van Zuilen, Ad Alblas (gespreksleider), Piet van Veelen (verslag)

Ad opent deze bijeenkomst door te wijzen op de brandende kaars, want we zijn mensen van het Licht, die dat willen dragen en uitdragen en in elkaar willen zien.

Ad stelt voor aan de hand van enkele vragen met kernwoorden te inventariseren wat er onder ons leeft m.b.t. de kerk in het algemeen en ‘t Trefpunt in het bijzonder.

Verschillende groepsleden getuigden van een jarenlange binding aan onze kerk, zelfs van geboorte af aan. Sommigen zijn wel eens op afstand komen staan, maar na verloop van tijd toch weer teruggekeerd. Iedereen vindt in ‘t Trefpunt een warme, samenbindende gemeenschap.

Wat verwacht je van en wat bied je de kerk en hoe relateer je dat aan het gebouw / de locatie van ‘t Trefpunt?
Iedereen noemt die gemeenschap die we met elkaar vormen als belangrijkste item. Kernpunten daarbij zijn de zondagse kerkdiensten en goed (onderling) pastoraat. Attent blijven op een goede balans tussen aandacht geven en aandacht krijgen. We zijn blij met ons gebouw, maar hechten er niet aan als het belangrijkste wat ons samenbindt. Het gebouw krijgt betekenis door de mensen die er samenkomen.
Meerderen noemden het zingen en de muziek als belangrijke samenbindende elementen; we zijn blij met twee goede organisten.
Keerzijde van de medaille van de warme gemeenschap is, of kan zijn, de moeite er in te komen. Dat wordt vergemakkelijkt als men een taak krijgt. Laten we opener zijn voor nieuwkomers.
Preken zijn soms moeilijk, maar het is positief als men zich persoonlijk aangesproken weet en er een verbinding wordt gemaakt tussen de Bijbel en het leven van alledag in de ruimste zin van het woord.
Algemeen onderkenden we de moeite mensen naar binnen te trekken; daar zijn heel wat activiteiten voor ontplooid, maar zonder duidelijk resultaat. Wellicht komen er straks nieuwe mogelijkheden wanneer op loopafstand 350 nieuwe huizen verrijzen. Een bloemetje brengen als welkomsgroet is sowieso een goed idee. Maar breder: laten we zelf nieuwsgierig blijven en anderen nieuwsgierig maken. We hebben genoeg in huis om actief te zijn en te blijven in Bennebroek.

Na anderhalf uur hadden we een goed en open gesprek gehad, waar niemand wat aan toe had te voegen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 10b:

Verslag Verkenningsronde groep 10B maandag 27 mei

4 deelnemers (2 leden, 1 gastlid, 1 partner van een lid)
Leiding: Ad Alblas; Verslag: Gerline de Jong

De kerk is voor iedereen een plek van inspiratie:
de kerk als bron van licht, troost, gesprek
hier leeft iets waar ik iets aan heb: een mix van herkenning/aansluiting én dingen die schuren waar ik aan kan groeien; de kern: het geloof in een God die zich openbaart
ik zoek verhalen, diensten waar je iets mee kunt in het dagelijks leven, extra voeding; mijn godsbeeld vind ik in mensen onderling
ik luister en geef daar uiting aan in de muziek; ik vind het belangrijk dat het niet te zwaar is, er moet ook gelachen kunnen worden
Wat hierin gemist wordt:
ik mis soms het echte gesprek, dat vond ik wél in de voorbereiding van de Joost-viering; ik werd daar meer uitgedaagd om ergens iets van te vinden
ik heb behoefte aan meer vormen van inspiratie in de dienst: poëzie, een filmpje, een werkvorm; het mag sprankelender, het is me nu soms te braaf en stijf
er mag van mij meer muzikale variatie zijn: wat vaker een combo of een extra instrument erbij
de Joost-vieringen vond ik te veel woorden, te weinig muziek

De kerk is een plek van gemeenschap:
ik vind het een fijne club, ik voel me op mijn gemak
ik vind hier een gemeenschap waarin ik me thuis voel, fijn dat dit in mijn eigen buurt is
ik ervaar het als een warm bad, we accepteren elkaar, we hebben er nog steeds zin in - ook als we ouder worden - om gek te doen
een gemeenschap waar je terecht kunt, waar je iets kunt vertellen en toevertrouwen; dit ervaar ik ook bij het koor (buiten Bennebroek) waar ik bij zing
ook gemeenschap over eigen grenzen heen: waardering dat de oecumene met RK en hervormde kerk weer wordt vlot getrokken

Zorgen zijn er ook vanwege de senioriteit van de gemeente:
hierdoor mis ik bepaalde impulsen 
het is moeilijk om met iets te stoppen omdat er geen opvolging is, toch doe ik dat als ik vind dat ik iets lang genoeg gedaan heb
ik weet niet of ik altijd betrokken zal blijven, de kerk is voor mij niet heilig, ik vind ook inspiratie buiten dit gebouw

Het gesprek gaat ook nog even over de toekomst van het kerkgebouw. Iemand verwoordt als visie: samenwerking met meerdere partijen, gebouw en kerkzaal niet meer alleen voor kerkelijke functies. 
 
terug
 
 
 

Koffiekring
datum en tijdstip 26-06-2024 om 10.00
meer details

Viering
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.