PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Groep 1, 11, 2 en 7 Groep 1, 11, 2 en 7
Groep 1:
1e verkenningsronde Trefpunt d.d. woensdagmiddag 20 maart 2024
Aanwezig: Elly Vink, Kees Vink, Wilma Steenbergen, Folkert Winkel, Lientje Heitink, Gerben Heitink, Ad Alblas (gespreksleider), Kees Doorn, Nan Oudheusden, Piet van Veelen (verslag)

Ad opent deze eerste bijeenkomst door een kaars te ontsteken, want we zijn mensen van het Licht, die dat willen dragen en uitdragen en in elkaar willen zien.

Ad stelt voor aan de hand van vier vragen met kernwoorden te inventariseren wat er onder ons leeft m.b.t. de kerk in het algemeen en ‘t Trefpunt in het bijzonder.

1. Wat verwacht je van de kerk en wat heb je te bieden?
Vrijwel iedereen noemt de gemeenschap die we met elkaar vormen als belangrijkste item. Kernpunten daarbij zijn de zondagse kerkdiensten met de preek als vast onderdeel in de liturgie, die ons prikkelen samen ‘bij de tijd’ te blijven. Enerzijds hechten we aan het eigen gebouw en de eigen voorganger, maar anderzijds is er het verlangen (ook regionaal) oecumenisch op te trekken met gelovigen van andere denominaties. Optimaliseren wat we al hebben. Perspectief bieden voor jezelf en de volgende generatie.
Het belangrijkste wat we zelf te bieden hebben is onszelf met onze diverse gaven en mogelijkheden.

2. Hoe vatten we wat gezegd is met elkaar samen? Belangrijk voor ons is
– de gemeenschap
– de viering voor rust en bezinning
– de interactie, intern en naar buiten toe
– de verbreding, oecumenisch en wellicht door pioniersplek te worden
Dit punt sluiten we af met het zingen van
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

3. Waar staan we en wat hebben we?
Op dit punt inventariseren we onze rijkdom (die ook in het Beleidsplan verwoord is): ledenbestand, kerkgebouw, kerkenraad, kerkrentmeesters, pastoraat, diaconaat, koffiekring, Trefpuntcafé, cantorij, Bezinning en Verdieping, organisten, koster, tuinploeg, samenwerking met Heemstede / Aerdenhout, dienstbaarheid aan school en maatschappij, naar buiten treden via Bloemendaals Nieuwsblad, samenwerking met plaatselijke kerken (Lichtjesdag), gastvrijheid voor Oekraieners, vastenmaaltijd. Samenwerken met de school naast ons is moeizaam vanwege twee punten: vasthoudendheid aan privacy en onwillig met één kerk samen te werken.
Opgemerkt moet worden dat verdere samenwerking met de Hervormde gemeente Bennebroek moeizaam is door de bestaande organisatiestructuur in combinatie met Abbenes; de samenwerking met de Katholieke kerk is vaak afhankelijk van (standpunten van) het bisdom.

4. Welke agenda zouden we nu kunnen opstellen?
– Alert zijn op nieuwe woonwijk die naast ons kerkgebouw gaat verrijzen
– Pionieren in Zuid-Kennemerland, vooral met oog op de volgende generatie
– Vasthouden aan contacten met overheid / wethouder
– Multifunctioneel gebouw nastreven met keukenruimte
– Maaltijden voor alleengaanden aanbieden

Bij de Rondvraag komt aan de orde
– dat we het element ‘Leren’ als kerkgemeenschap niet moeten veronachtzamen
– dat pastoraat meer is dan een bloemetje brengen; ook levensvragen komen aan de orde.

Ad besluit met (dank)gebed en samen bidden we het Onze Vader.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 11:
Samenvatting verkenningsronde, groep 11, d.d. 22 maart 2024

Aanwezig: Trunel Huiberts, Jannie Oudendijk, IJntze Bruinewoud, Ad Alblas (gespreksleider), Dirk Nederveen, Annemarie Steenhuizen, Corrie Nederveen, Maarten Boon (verslag).

Rond het Licht (gesymboliseerd door een brandende Paaskaars) wordt eenieder in de gelegenheid gesteld nader in te gaan op de volgende vragen:
 
 1. Wat heb jij nodig van de Kerk?
 2. Van welke betekenis is de kerk voor jou?
 3. Wat heeft de kerk aan jou?

Ad 1
Hieronder volgen een aantal trefwoorden en uitspraken als reactie op vraag 1, waarvan sommige meerdere keren genoemd werden. Het zijn met name thema’s die door de deelnemers nu ook zo gevoeld en ervaren worden, er zijn geen aanvullende wensen:

Saamhorigheid, warmte, samen een kerkdienst beleven, onderlinge contacten, elkaar aanspreken in de kerk of na afloop thuis. Iedereenkent elkaar. Samen dingen doen. Dat opgemerkt wordt als je een tijdje afwezig bent. Sfeervolle plek waar mensen goede dingen doen met en voor elkaar. Waar je om elkaar geeft en met wie je een bepaalde diepgang kunt beleven. Muziek: veel zingen, preek hoeft niet altijd het hoofdthema te zijn. Vrijheid van denken en voor uitspreken gedachten, ook al is niet iedereen het daarmee eens. Kwetsbaarheid kunnen tonen in veilige omgeving (niet oordelen, maar ruimte geven). Samen geloof delen ook al denk je verschillend. Aandacht voor maatschappelijke thema’s. Aandacht en interesse voor/in jou. Gastvrijheid. Saamhorigheid als warme deken gevoeld in moeilijke tijden. Het thuis kunnen volgen van de kerkdiensten. Ik krijg hier wat ik nodig heb. Predikant als bindende factor is nodig.
Ook: soms geen enkele behoefte aan saamhorigheid (gaat op en neer). Zit niet te springen op gesprekskringen. Zodra je bij een activiteit betrokken bent kom je wel graag. In de toekomst zou pastoraal werker ook kunnen volstaan (als predikant niet meer mogelijk is)...

Samenvattend:
We onderschrijven de volgende kernwaarden:
 • Saamhorigheid als basis met als elementen:
  • De betrokken gemeenteleden
  • Een ruimte waar je je thuis kunt voelen
  • Evt. kleine groepjes die regelmatig samenkomen
  • muziek
 • Vrijheid van denken (pluriformiteit)
 • Respect voor elkaar
 • Aandacht voor elkaar
Ad 2
Het kerkgebouw zou in de ogen van allen behouden moeten worden.
Prachtig gebouw, om trots op te zijn. De uitstraling en sfeer van de (flexibel in te richten) kerkzaal is erg uitnodigend. Hout, en veel licht. Je voelt je er snel thuis. Dat willen we niet gaan missen.
Wel zou het Trefpunt meer ingericht moeten worden voor multifunctioneel gebruik: een keuken wordt node gemist en is met het oog op de toekomst (b.v. met/voor elkaar koken, zorgen voor elkaar/samen zijn) erg wenselijk. (Mede)gebruik als Dorpshuis (via Stichting/Burgerlijke gemeente) zou oplossing kunnen zijn.

Mocht behoud niet mogelijk zijn dan wordt gevreesd voor het uit elkaar vallen van de gemeente. Enkelen willen niet naar een andere gemeente overstappen of in een kleine ruimte samen komen, anderen wel als b.v. de nieuwe locatie (in het dorp) dezelfde uitstraling heeft.
Ook wordt geopperd dan in kleine groepjes bij elkaar te komen (b.v. in een groot huis van iemand)

Samenvatting wensen kerkgebouw:
 • Sfeervolle zaal, je moet er de warmte kunnen voelen
 • Keuken waar (gezamenlijk) gekookt kan worden
 • Plek waar mensen uit kerkelijk en burgerlijke gemeente samenkomen/elkaar ontmoeten
Ad 3
Er worden niet geïnventariseerd wat de kerk aan ons heeft, de meesten hebben de afgelopen jaren op uiteenlopende wijzen bijgedragen, een aantal doet dat nog steeds.
Wel komen we tot een lijst van activiteiten die onze gemeente ontplooit:
 • Kerkdiensten
 • Vergaderingen kerkenraad, diaconie, pastoraal team, e.d.
 • Trefpuntcafé, koffiekring.
 • Gezamenlijke maaltijden (thuis)
 • Pastorale bezoeken/pastoraat
 • Diaconale activiteiten: ondersteuning geven waar nodig; vastenmaaltijd, kerstfeest/maaltijd, barbecue, Oekraïeners
 • Artikelen in de huis-aan-huisblad
 • Contact onderhouden met de basisschool: is lijn open houden (Ad Alblas)
 • Samenwerking met andere kerken: herv. Gemeente, RK (Ad Alblas)
 • Contact met Burgerlijke gemeente: Wethouder, Welzijn Bloemendaal als sociale partner om mee samen te werken. Activiteiten mogen ons als kerk ook geld kosten (diaconie)
Actiepunt:
 • Groepjes van 3 a 4 (oudere) belangstellenden vormen die regelmatig samenkomen
De bijeenkomst vond plaats in een goede sfeer. De getoonde openheid door de deelnemers werd door iedereen als prettig ervaren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 2:
Verslag van de verkenningsronde van groep 2, dd. 9 april 2024

Aanwezig:     Ad Alblas (gespreksleider), Ellen Heeringa, Ineke van de Pol, Arnold de Laet, Jannie Roodenburg, Klaas Roodenburg en Victor Bruins Slot
Verslag:     An Lommerse

Ad ontsteekt de tafelpaaskaars om elkaar in de ogen te kunnen zien in het Licht en geeft daarna een korte introductie over deze bijeenkomst. Ad benadrukt dat we met elkaar kerk zijn: samen zijn wij het Lichaam van Christus. Elke mening telt. 
Er liggen drie vragen op tafel, die om een antwoord vragen:

Wat heb jij persoonlijk van de kerk nodig?
Wat wil jij aan de kerk aanbieden?
Wat is er nodig voor de toekomst?

Wat heb jij persoonlijk van de kerk nodig?
Hierbij kwamen verschillende punten naar voren:
Het gemeenschapsgevoel, ergens bij horen, koffiedrinken als verlengstuk van de kerkdienst.
Bij online vieringen (voor sommige mensen de enige mogelijkheid om de dienst te volgen) wordt dat contact gemist.
Er moet een plek zijn waar we kerk kunnen zijn met de toevoeging dat het niet dit gebouw hoeft te zijn. Mocht een ander gebouw noodzakelijk zijn, dan mag dat.
Een predikant is onmisbaar.
Een plek waar ik mezelf kan zijn, waar ik niet meteen verantwoording moet afleggen als ik een keer niet geweest ben.
Niet alleen op onszelf gericht zijn, het is belangrijk de buitenwereld naar binnen te halen, zoals bijvoorbeeld met de Wereldwinkel of Joost-diensten, Gast-aan-tafel, activiteiten met en voor Oekraïners. De gemeenschap is breder dan Bennebroek.
Het Woord, oude woorden met nieuwe woorden combineren, geestelijk gevoed worden, informatie krijgen. Beleerd willen worden, leren uit de Bijbel, een ingewikkeld boek.
De kerk is een eeuwenoude traditie, die in stand gehouden moet worden.
Gehecht aan liturgie en rituelen, waardoor ik geroerd en beroerd word.
Gehechtheid kan ook leiden tot benauwdheid, dat is het nadeel van een kleine gemeente.

De grootste gemene delers uit deze opsomming:
Positiviteit
Geloof delen, ook buiten de kerk: het ‘geheim’ van de kerk
Locatiegebondenheid (een eigen plek in Bennebroek, maar dat mag ook een ander gebouw zijn)

Wat wil jij aan de kerk aanbieden?
Een gespreksgroep, waarin gesproken kan worden over de hedendaagse problemen die spelen in de wereld. Daarbij zouden ook niet-kerkelijke mensen betrokken kunnen worden. In de praktijk blijkt dat dit moeilijk is. Bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli 2023 was een zangeres uitgenodigd; daaraan was veel ruchtbaarheid gegeven, maar desondanks kwamen er geen niet-kerkelijken op af. Hetzelfde geldt voor de film Laudate Si, ook daarover veel publiciteit, maar geen andere bezoekers dan gemeenteleden.
Als er een passende functie is, wil ik wel iets doen.
Opmerking: als je in onze kleine gemeente ergens aan begint, weet je niet of je kunt stoppen.

Naar aanleiding van dit punt, vraagt Ad of iedereen voldoende op de  hoogte is van wat er momenteel gebeurt in of vanuit onze gemeente. Dit leidt tot de volgende opsomming:
Zondagse godsdienstoefening
Pastoraat, Pastoraal Team
Gast-aan-tafel (samenwerking met Welzijn Bloemendaal)
Trefpuntcafé
Trefpunt Koffiekring
Bloemen uit de kerk (ook voor buiten-kerkelijken en nieuwkomers)
Cantorij
Diaconaat (materiële hulpverlening voor mensen die daar behoefte aan hebben, vaststellen van collecte-doelen)
Werkgroep Liturgie
Samenwerking met de Hervormde Gemeente (dit gaat steeds beter)
Contact met de Willinkschool staat momenteel ‘on hold’ vanwege beperkingen bij de school
Kerkblad De Wegwijzer, samen met Heemstede
Catechese samen met Heemstede (als daaraan in Bennebroek behoefte is) 
Samenwerking met PKN-gemeenten in Heemstede en (sinds kort) Aerdenhout. De dienst op Hemelvaartsdag zal in Aerdenhout plaatsvinden. In de zomer van 2025 zal Aerdenhout op proef meedraaien in de gezamenlijke diensten met Heemstede en Bennebroek.
Ook op het gebied van Oecumene gebeurt het een en ander:
Oecumenische gespreksgroep
Gebedsweek voor de eenheid
Vredeszondag
Artikelen in Bloemendaals Nieuwsblad namens de kerk van Bennebroek: Het Trefpunt, Hervormde Gemeente en RK kerk in Vogelenzang (de krant ligt sinds kort in de ontmoetingsruimte en de artikelen verschijnen ook op onze website)
Verder is er contact met de burgerlijke gemeente Bloemendaal. Wethouder Attiya Gamri van Sociaal Domein en Welzijn vindt het belangrijk dat de kerk er is, zich laat zien. Omzien naar elkaar en eenzaamheidsbestrijding zijn daarbij belangrijke items. Haar vraag is of de kerk daaraan kan bijdragen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de predikant toestemming vraagt om een dagdeel per week voor de burgerlijke gemeente te mogen werken.

Wat is er nodig voor de toekomst?
Een gesprekgroep zou een aanvulling kunnen zijn, bv over een boek van de Tsjechisch rooms-katholieke priester, filosoof en theoloog Tomáš Halík.
Onze gemeente wordt vaak gezien als een ‘warme gemeente’. Hoe komt het dat mensen zich thuis voelen? Ze voelen zich gezien, worden welkom geheten als ze voor het eerst binnenkomen, we staan open voor nieuwelingen en groeten elkaar. Dit kan ook georganiseerd worden, bijvoorbeeld door mensen die daar alert op zijn (deurdienst).
De mogelijkheid om een gesprek aan te bieden over levensvragen, ook voor mensen buiten de kerk.

Nadat iedereen voldoende ruimte heeft gekregen om haar of zijn zegje te doen, werd geconstateerd dat het een fijne en goede bijeenkomst was. 
Ad sluit de middag af met een kort gebed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Groep 7:
Verslag van de verkenningsronde van groep 7, dd. 30 april 2024 (middag)

Aanwezig:     Ad Alblas (gespreksleider), Jo Abma, Map Abma, Henny Taalen, Joop Hornsveld, Els van Mourik, Huib  van Mourik, Janny Dercksen, Henriëtte van der Linden
Verslag:     An Lommerse

Ook ditmaal heeft Ad de kaars ontstoken als teken van het Licht waarin wij staan.
Hij geeft een korte toelichting op de verkenningsronde. Er is massaal gereageerd, zodat in totaal 15 groepen gevormd konden worden. Ouders met jonge kinderen zullen apart worden uitgenodigd voor een ‘doopherinneringsfeest’ en de groep van 20-30 jarigen krijgt een uitnodiging voor een barbecue, zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren.

De bijeenkomst van vanmiddag concentreert zich rond de vraag:
Wat heb je nodig van de kerk?

Hierop komen de volgende reacties:
Kerkdienst en samenzijn
Samenzijn, elkaar ontmoeten, samen zingen en samen bidden (voor vrede en liefde). Samenzijn  in de dienst en weten dat er ook andere mensen zijn die het Woord van God vorm willen geven in hun leven. De preek is niet noodzakelijk, de dominee wel om de dienst te leiden en om mensen te bezoeken, die niet naar de kerk kunnen/willen komen (met of zonder afspraak). Mensen bezoeken kan ook gebeuren door het Pastoraal Team.
Ik heb niet zoveel met de plaatselijke kerk, omdat ik een paar keer zwaar teleurgesteld ben. Ik richt me daarom meer op de universele kerk. Samenkomen vind ik wel belangrijk, maar ik stel me terughoudend op. Ook op televisie en op internet en in de krant kom ik de kerk tegen.
Ik vind het belangrijk dat de kerk maatschappelijk betrokken is.
Ik ben met vreugde opgenomen in deze gemeente, heb in de loop der jaren vele functies vervuld. Zo ben ik met een groepje gemeenteleden uitgezonden naar Roemenië en Ghana. Dat waren prachtige ervaringen. Ik ben tevreden over deze gemeente waar we het over het algemeen goed met elkaar kunnen vinden. 
Ik voel me geaccepteerd en ben blij dat ik na een operatie nu weer naar de kerk kan, ik heb het gemist. Hier ben ik opgenomen en voelde me er al snel bij horen. Ik ga van jongs af graag naar de kerk, die altijd een plaats in mijn leven gehad heeft en nog heeft.
Het Woord van God is door de eeuwen heen belangrijk geweest, ook in deze tijd waarin zoveel gebeurt. Er is een God die ons de weg wijst, maar het geloof moet wel gevoed worden. Ook  moet de Bijbel gelezen worden. We moeten openstaan voor andere denkbeelden, maar ik wil wel vasthouden aan het geloof dat me gegeven is en blijven meedoen in de gemeente.
In de loop van mijn leven ben ik van zes of zeven kerkelijke gemeenten lid geweest, maar ik heb me nog nooit zo op mijn gemak gevoeld als hier. De saamhorigheid is hier groot en het is hier gezellig. Je wordt hier gezien en dat doet een mens goed.
Wij boffen hier in Bennebroek met onze gemeenschap en onze predikanten.
Als ik aandacht nodig heb, dan krijg ik het.
Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Al op de tweede dag dat we hier woonden lag er een kerkblad in de bus. Dan voel je je welkom. Ik heb verschillende taken vervuld in de loop der jaren. Vooral het jeugdwerk vond ik heel erg leuk.
Veel gemeenteleden werkten voorheen bij Stichting Vogelenzang (zoals het destijds heette), dat als één grote familie voelde. Dat voelde je hier in de gemeente doorwerken. Ik hoop dat het zo blijft: meeleven met elkaar.
Ik zou wel meer willen zingen en dan bij voorkeur liederen die goed te zingen zijn.
Met alle onzekerheid over de toekomst is het belangrijk dat we het vertrouwen in de toekomst vasthouden. Ook hierbij is het Woord van God belangrijk. We leven in een maatschappij van wantrouwen en daar moeten we vanaf, in onze samenleving én wereldwijd.
Het geloof is hetgeen ons bindt.

Gebouw
Het gebouw moet blijven. Het is mooi en kan niet gemist worden. Dit gebouw spreekt me aan en ik vind het zonde als het afgebroken zou worden. Wel moeten de andere ruimten aangepast worden aan de tijd. Ook moet het dak gerepareerd worden. 
Als het gebouw wordt afgebroken, moet er wel een goed gebouw voor terugkomen.
De kerk slopen zou ik heel jammer vinden, maar ik begrijp wel dat je naar de toekomst moet kijken.
Ad voegt hieraan toe dat afbreken van het huidige gebouw op korte termijn niet aan de orde is. Een aparte werkgroep houdt zich met dit onderwerp bezig, maar dat staat los van de verkenningsronde.

Samenwerking met andere kerken en Willinkschool
Regionale contacten met andere predikanten.
Mogelijkheden van samenwerking met de Hervormde Gemeente onderzoeken
Hierover blijken de meningen verdeeld, gebaseerd op het verleden.
Ad licht toe dat het tegenwoordig anders ligt. Hij is uitgenodigd voor een kennismaking en preekt binnenkort in de Hervormde kerk. In geval van afwezigheid vervangen hij en Conny Bakhuis (predikant Hervormde Gemeente) elkaar. Aan beide kerkenraden is gevraagd welke obstakels er nu nog zijn. Die obstakels waren er in het verleden wel, maar nu niet meer, zo lieten beide kerkenraden weten. Oud zeer geldt nu niet meer. Wederzijds bij elkaar kerken was vroeger onbespreekbaar en is ook nu nog een brug te ver, maar er is veel ten goede veranderd.
Samenwerking met de katholieken gebeurt door middel van diverse oecumenische activiteiten: gespreksgroep, vastenmaaltijd.
De week van het Gebed voor de Eenheid (januari) is een gezamenlijke gebedsweek van katholieken, hervormden en onze gemeente.
Samen Eucharistie/Avondmaal vieren is voor de katholieken onbespreekbaar, maar op andere terreinen wordt wel samengewerkt.
Ook in de rubriek ‘Kerk van Bennebroek’ in het Bloemendaals Nieuwsblad werken de drie kerken samen.
Conclusie: de oecumene leeft weer!
Samenwerking met de Willinkschool ligt, om verschillende redenen, moeilijk.

De grootste gemene delers uit deze bijeenkomst:
Gemeenschap
Samen bidden en zingen
Gezelligheid
We moeten blijven komen en elkaar blijven zien
Het gebouw is belangrijk
De Geest van God moet blijven, dat is de basis van de gemeenschap
Een eigen predikant voor de dienst en pastoraat, maar ook om missionair bezig te zijn

Ter afsluiting zijn de deelnemers het erover eens dat het een geslaagde bijeenkomst was.
Ad sluit deze af met gebed.
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 31-07-2024 om 10.00
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Heemstede
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.